Hapanjuurileivontaa Kauhajoen sydämessä

Leivomme hapanjuurituotteita käsityönä, paikallisista raaka-aineista.

Juu­renTupa on perus­tettu hei­nä­kuussa 2020 Kau­ha­joella, Etelä-Poh­jan­maalla. Yritys val­mistaa hapan­juu­ri­tuot­teita, joihin käy­tetään pai­kal­lisia raaka-aineita. Kaikki teke­minen perustuu ikiai­kaiseen mene­telmään, jossa hapan­juuren mik­robit ja mai­to­hapot yhdessä tuo­reiden luo­mu­jau­hojen, veden ja ilman kanssa käyn­nis­tävät pro­sessin, jonka aikana jauhot muok­kau­tuvat hyväksi ravinnoksi.

Pie­nessä mit­ta­kaa­vassa lei­votut tuo­re­pizza­tai­kinat ja ruis­leivät syn­tyvät käsi­työnä, ilman lisättyä lei­vin­hiivaa. Juu­renTupa käyttää alku­pe­räisiä lei­von­ta­me­ne­telmiä, joissa hidas pro­sessi ja laa­dukkaat raaka-aineet yhdessä tuot­tavat aro­mik­kaita elämyksiä.

Hapanjuuri tutuksi leivontakurssilla

Juu­renTupa tarjoaa myös juu­ri­lei­von­ta­kursseja Kau­ha­joella jokai­selle hapan­juu­ri­lei­von­nasta kiin­nos­tu­neelle, aloit­te­le­valle juurileipurille.